Riskförklaring

Handel med Contract for Difference (”CFD:er”) är MYCKET SPEKULATIVT OCH RISKFYLLT och är inte lämpligt för alla typer av investerare utan endast för de investerare som:

a. förstår och är villiga att ta de ekonomiska, juridiska och övriga risker som hör till.
b. med hänsyn till deras personliga ekonomiska omständigheter, ekonomiska resurser, livsstil och förpliktelser är ekonomiskt i stånd att förlora hela det investerade beloppet och har kunskap nog att förstå handel med CFD:er och underliggande tillgångar och marknader. Företaget kommer inte att förse
c. kunden med råd angående CFD:er, underliggande tillgångar och marknader eller bistå med investeringsrekommendationer av något slag. Om kunden inte förstår riskerna bör han söka råd och samråd från en oberoende finansiell rådgivare. Om kunden fortfarande inte förstår riskerna med handel med CFD:er, bör han avstå att handla.

CFD:er är derivatinstrument som baseras på priserna på de underliggande tillgångarna/marknaderna som de hänvisar till (till exempel valuta, aktieindex, lager, metaller, index futures, forwards osv.). Det är därför viktigt att kunden förstår riskerna i samband med handel i den relevanta underliggande tillgången/marknaden, eftersom fluktuationer i priset på den underliggande tillgången/marknaden kommer att påverka lönsamheten i din handel.

Information angående tidigare rörelser i ett finansiellt instrument garanterar inte dess nuvarande och/eller framtida prestanda. Användningen av historiska data utgör inte en bindande eller säker prognos avseende motsvarande framtida resultat för de finansiella instrumenten som nämnda information hänvisar till.

Hävstång och Växling

Transaktioner i utländsk valuta och derivatinstrument innefattar hög risk. Mängden initialmarginal kan vara liten i förhållande till värdet av växelvalutan eller derivatavtalet så att transaktionerna blir ”Hävda” eller ”Växlade”.

Enkelt uttryckt är ”hävstångseffekt” ett lån som en mäklare tillhandahåller en investerare, vilket gör det möjligt för honom att handla i belopp som är högre än det ursprungliga kapital som satts in på hans konto.

Även om möjligheten att tjäna betydliga vinster genom att använda hävstång kan vara väsentligt högre än handel baserad på investerarens kapital, kan detta också vara en nackdel. Om till exempel priset på det underliggande instrumentet för en investerares position rör sig i motsatt riktning mot vad han ursprungligen förväntade sig, kommer hävstången att förstärka de potentiella förlusterna för den specifika positionen. Sammanfattningsvis förstärks hävstångseffekten både av vinster och förluster.

Den höga graden av ”Växling” eller ”Hävstång” är en speciell egenskap hos CFD:er. Effekten av hävstång gör att investeringar i CFD:er är mer riskfyllda än att investera direkt i den underliggande tillgången. Kunden kan få exponering för marknaderna genom att deponera bara en procentandel av det totala värdet av den handel han vill placera.

Det innebär emellertid att relativt små marknadsrörelser kommer att få en proportionellt större inverkan på de medel som Kunden har deponerat eller kommer att behöva deponera. Detta kan fungera mot både Kunden och till Kundens fördel. Medan Kunden kan uppnå en potentiell vinst om marknaden rör sig till hans förmån, kan han lika lätt erfara en total förlust av sina investerade medel och eventuella ytterligare medel som sätts in hos bolaget för att behålla positionen. Om marknaden rör sig mot Kundens position och/eller marginalkraven utökas, kan Kunden bli skyldig att på kort sikt sätta in ytterligare medel om han vill behålla sin position.

Om t.ex. Kunden placerar en CFD-handel värd 5 000 euro och hävstången för det aktuella instrumentet är 1:10 behöver han bara sätta in 10 % av det totala värdet av positionen (i det här fallet 500 euro). Om priset på det specifika instrumentet rör sig mot honom med 10 %, kommer han att förlora 500 euro, dvs hela sin ursprungliga investering i CFD-handeln. Detta beror på att hans riskexponering för marknaden är densamma som om han faktiskt köpt 5 000 euro av de fysiska aktierna. Om däremot instrumentets pris rör sig till hans fördel med 10 %, kommer han att få 500 euro, det vill säga att han kommer att fördubbla sin ursprungliga investering i CFD-handeln. Därför kommer alla rörelser på marknaden att ha större inverkan på kundens kapital än om han hade köpt samma värde av aktier utan att använda någon hävstångseffekt.

Riskreducerande order eller strategier

Placeringen av vissa beställningar (t.ex. ”stop-loss”-beställningar, om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning eller ”stopporder”), som är avsedda att begränsa eventuella förluster till vissa belopp, kanske inte alltid kommer att vara tillräckliga med tanke på att marknadsförutsättningar gör det omöjligt att utföra sådana order, t.ex. på grund av illikviditet på marknaden. Strategier som använder kombinationer av positioner, såsom ”spread” och ”straddle”-positioner kan vara lika riskabla som att ta enkla ”långa” eller ”korta” positioner. Därför kan Stop Limit och Stop Loss Orders inte garantera minimering av förlusten. Trailing Stop och expertråd kan inte heller garantera förlustminimering.

Volatilitet

Några derivatinstrument handlas inom breda tidsfaster med volatila prisrörelser. Därför måste kunden noga överväga att det finns en stor risk för förluster såväl som vinster. Priset på derivatinstrument härrör från priset på den underliggande tillgången som derivatinstrumenten avser. Derivatinstrument och relaterade underliggande marknader kan vara mycket volatila. Priserna på derivatinstrument och underliggande tillgångar kan fluktuera snabbt och över breda intervall och kan spegla oförutsedda händelser eller förändringar i förhållanden, varav ingen kan kontrolleras av Kunden eller Företaget. Under vissa marknadsförhållanden kan det vara omöjligt för en kundorder att genomföras till erfterfrågade priser som leder till förluster. Priserna på derivatinstrument och underliggande tillgångar kommer att påverkas bland annat av förändrade utbuds- och efterfrågningsrelationer, statliga, jordbruks-, handels- och handelsprogram och -politiska, nationella och internationella politiska och ekonomiska händelser och de rådande psykologiska egenskaperna i den relevanta marknaden.

Marginal

Kunden bekräftar och accepterar att värdet av derivatinstrumentet, oavsett vilken information bolaget kan erbjuda, kan fluktuera nedåt eller uppåt och det är till och med sannolikt att investeringen kan bli helt utan värde. Detta beror på det marginalsystem som är tillämpligt i dessa transaktion, vilket i allmänhet innebär att en relativt blygsam deposition eller marginal i förhållande till det totala kontraktsvärdet, så att en relativt liten rörelse i den underliggande marknaden kan få en oproportionerligt dramatisk effekt på kundens handel. Om den underliggande marknadsrörelsen är till kundens fördel kan kunden uppnå en bra vinst men en lika liten negativ marknadsrörelse kan inte bara snabbt leda till förlusten av kundens hela insättning utan kan också utsätta kunden för en stor ytterligare förlust.

Likviditet

Några av de underliggande tillgångarna får inte bli omedelbart likvida som en följd av minskad efterfrågan på underliggande tillgång och kunden kanske inte kan få information om värdet av dessa eller omfattningen av de därmed sammanhängande riskerna.

Contracts for Difference

CFD:erna som är tillgängliga för handel med bolaget är icke-leveransbara spottransaktioner som ger möjlighet att göra vinst på förändringar i underliggande tillgångar (kontanter, index futures, obligations futures, råvaruterminer, spotolja, spot gold, spot silver, single aktier, valutor eller annan tillgång enligt bolagets befogenhet från tid till annan). Om den underliggande tillgångsrörelsen är i kundens tjänst kan kunden uppnå en bra vinst men en lika liten negativ marknadsrörelse kan inte bara snabbt leda till förlusten av kundens hela insättning utan även eventuella ytterligare provisioner och andra kostnader som uppstår. Kunden får således inte handla CFD:er om han inte är villig att ta risken att helt och hållet förlora alla pengar som han har investerat på och även eventuella ytterligare provisioner och andra kostnader som uppstår.

Investering i ett Contract for Difference har samma risker som investeringar i framtidskontrakt eller andra alternativ och kunden bör vara medveten om dessa enligt ovan. Transaktioner i CFD:er kan också innebära en ansvarsförpliktelse och kunden bör vara medveten om konsekvenserna av detta enligt nedan under ”Eventuella ansvarsgivande investeringstransaktioner”.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK