Reglering

Fortissio (www.fortissio.com) är ett registrerat varumärke av VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., ett investerings firma som agerar samråd med Marknaderna i Finansiella Instrumentdirektiv (MiFID II) av Europeiska Unionen.

MiFID II erbjuder en harmonisk regulerad omgivning för investeringsservice över hela det Europeiska Ekonomiska Området (EEA)De huvudsakliga målen av  Direktiven är att förbättra finansiell öppenhet, öka konkurensen och erbjuda bättre konsumentskydd inom finansiell service.

LICENCER

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. (www.viefinance.eu) är ett bolag som är registrerat enligt grekisk bolagsrätt med registreringsnummer 122000301000.

Vi är auktoriserade och reglerade av den grekiska kapitalmarknadskommissionen (HCMC) under licens nr. 4/792/20.7.2017.2.

Vi är medlemmar i garantifonden.

Vi har fysisk närvaro i Aten, Grekland, där vårt huvudkontor ligger.

REGISTRERINGAR

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. har tillstånd att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till Spanien, Sverige, Tjeckien, Polen, Italien, Tyskland, Norge, Finland och Danmark Vi har också fysisk närvaro i Berlin, Tyskland där, vi driver en filial.

  

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Registration No. 4730

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, Italien) är tillsynsmyndigheten för den Italienska finansproduktmarknaden. Dess mål är att skydda investerare och dess effektivitet, öppenhet och utveckling av marknaden. CONSOB reglerar provissionen av investeringsservice och aktiviteter, utförandet som måste bibehållas av förmedlarna och finansiella säljsombudsmän vid handel av investerare, principer och kriterias relaterade till organisationen av “Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari” samt av “Organismo dei consulenti finanziari”. Läs mer

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Registration No. 4476

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Spanien) är den agent som ansvarar för övervakning och inspekttion av Spanska Aktiemarknader och aktiviteter av alla verkande i dessa marknader. Den skapades av Lag av Värdepappersmarknad som inrättat genomgående reformer av detta segment för Spanska finanseilla system. Ändamålet av CNMV är att försäkra insynen i den Spanska marknaden och den riktiga formen av priser i dessa samt skydda investerare. CNMV främjar avslöjandet av oense information som krävs för detta ändamål, oavsett förfogande. Läs mer

Finansinspektionen (FI)

Finansinspektionen (FI, Sverige) är den finansiella tillsynsmyndigheten i Sverige som övervakar och analyserar trender i Finansiella marknader, bedämmer den Finansiella hälsan av individuella företag. FI övervakar efterlevnad av stadgar, förordningar och andra regler, tillhandahåller övervakning avseende Svensk Insider Act, och investigerar fall av misstänkta brott och manupulation av aktiekurs.
FI utfärdar bestämmelser och riktlinjer utvörderade på om nuvarande lagar behöver ändras. De utfärdar tillåtelser till bolag som önskar erbjuda finansiella services, framtar regler och förordningar för finansiella aktiviteter, övervakar dessa regler och dess prestansa av riskhantering. FI ansvarar också för övervakande av att företag utger komplett och klar information till konsumenter och ser till att rutiner av sådan information fungerar tillfredsställande.
Läs mer

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF, Polen) är den officiella administrationsenheten ansvarande för statens övervakning för den Polska finanmarknaden. KNF utför, bland annat, övervakning av den finansiella marknaden, inklusive bankövervakning, övervakning av den kapitala marknaden, komletterande övervakning av finansiell konglomerat och övervakning av instutitioner för elektroniska medel. Målet av KNF Office är att försäkra stabilitet och säker utveckling av den finansiella marknaden. KNF Office är en oberoende enhet, vars uppgifter är att försöka begränsa överdriven risk i hanterandet av tillsynsenheter, förstärka transparens av den finansiella marknaden och hjälpa marknaden att bygga sin position inom Europa. Läs mer

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registration No.
156350

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Tyskland) är den integrerade övervakningsenheten för Tysklands finansiella marknad.
Det ansvarar för övervakning av kreditinstitutioner, finansiella serviceleverantörer, värdepappersbolag, försäkringsbolag, pansionsfonder (tillsynsenheter) och försäkringshandel. BaFin agerar avgörande och bedömligt för att erhålla de rätta funktionerna, stabilitet och integritet av det Tyska finansiella systemet i en Europeisk och internationell kontext, samt fulländliga dess lagstadgade mandat efter bästa förmåga.
Läs mer

Czech National Bank (CNB)


Company ID: 07438907

Den Tjeckiska nationalbanken (CNB Tjeckiska republiken ) är centralbanken i Tjeckiska Republiken, övervakande den Tjeckiska finansiella marknaden och den Tjeckiska upplösningsmyndigheten. CNB ä ren del av Europas System av Centralbanker och tillför till uppfyllelse av dess objektiv och uppgifter. Det är också en del av Europas System av Financiell Tillsyn och samarbetar med Europas Systematiska Riskmyndighet och med Europas Övervakningsmyndighet.
TCNB främjar finansiell stabilitet och ser till en förnyftig hantering av de finansiella systemen i Tjeckiska Republiken. De utövar även tillsyn av banksektorn, kapitalmarknaden, försäkringsindustrin, pensionsfonder, kreditunioner, instutitioner för elektroniska medel och byråer förändring, utför transaktioner relaterade till emissioner av statsobligationer och finansiell marknadsinvestering.
Läs mer

Finanstilsynet

Registreringsnummer: FT00118482

Den Finanstilsyneten (Norge) är Finansinspektionen i Norge. Finanstilsynet är en oberoende statlig myndighet som bygger på lagar och beslut som utgår från Stortinget (norska parlamentet), regeringen och finansministeriet. Finanstilsynet deltar också i ett omfattande internationellt samarbete. Genom EES-avtalet genomförs EU:s reglering av finansmarknaden i norsk lagstiftning. Finanstilsynets främsta mål är att främja finansiell stabilitet och väl fungerande marknader.
Finanstilsynet utövar tillsyn över hur institutionerna fungerar på finansmarknaderna, om de är finansiellt sunda och klarar av förändrade ekonomiska förhållanden, och om de har en godtagbar risknivå.
Läs mer.

Finanssivalvonta (FIN-FSA)

Den Finanssivalvonta, eller Finansinspektionen (FIN-FSA, Finland), är myndighet för tillsyn av Finlands finans- och försäkringssektorer. Myndigheten utövar tillsyn över enheter som omfattar banker, försäkrings- och pensionsbolag samt andra företag som är verksamma inom försäkringssektorn, värdepappersföretag, fondbolag och Helsingfors fondbörs. Administrativt sett verkar de i samband med Finlands Bank, men de fattar självständiga beslut i sitt tillsynsarbete.
Huvudsyftet med FIN-FSA-verksamheten är att möjliggöra balanserad verksamhet i kreditinstitut, försäkrings- och pensionsföretag och andra enheter som står under tillsyn på stabila finansmarknader. FIN-FSA:s ytterligare mål är också att skydda de försäkrades rättigheter och främja allmänhetens förtroende för verksamheten på finansmarknaderna.
Vidare ansvarar FIN-FSA för att främja efterlevnaden av god praxis på finansmarknaderna och sprida allmän kunskap om marknaderna. Dessa mål och skyldigheter har inkluderats i lagen om finansinspektionen.
Läs mer.

Authority for Financial Markets
AFM

Den myndigheten för finansmarknaden (AFM Nederländerna) har sedan den 1 mars 2002 ansvarat för tillsynen av finansmarknadernas funktion. Detta innebär att AFM övervakar uppförandet av hela finansmarknadssektorn: sparande, investeringar, försäkringar, lån, pensioner, kapitalmarknader, kapitalförvaltning, redovisning och finansiell rapportering. AFM har åtagit sig att främja rättvisa och öppna finansmarknader.
AFM utövar sin tillsyn genom inspektioner, verkställighet och överföring av standarder och övervakar därvid uttryckligen signaler från marknaden och resultat från sin egen kontrollorganisation. Om AFM identifierar överträdelser kan den införa sanktioner. Den kan utfärda instruktioner eller offentliga varningar, placera institut under hemlig förvaring, återkalla licenser, upphäva eller vägra registreringar eller lämna in anmälningar till åklagarmyndigheten.

Finanstilsynet (FSA)

Finanstilsynet eller den danska finansinspektionen (FSA Danmark). är myndigheten för tillsyn av Danmarks finansiella, försäkringssektorer samt värdepappersmarknader. De övervakar att börsnoterade företag uppfyller sina skyldigheter att offentliggöra intern kunskap och annan relevant information. De utövar tillsyn över börsområdet som även omfattar tillsynen att prospekt offentliggörs när värdepapper erbjuds allmänheten och att prospektmaterial uppfyller alla lagstadgade krav. Slutligen övervakar den danska FSA marknaderna i syfte att ingripa i marknadsmissbruk (insiderhandel och prismanipulation).
Utöver tillsynsverksamhet bistår den danska FSA med att utarbeta finansiell lagstiftning och utfärdar exekutiva order för det finansiella området. Slutligen samlar den danska FSA och förmedlar statistik och nyckeltal för finanssektorn.
 Läs mer.

Viktig notering: VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. erbjuder inte service till områdena av USA, Kanada, Belgien, Iran, Japan och Demokratiska folkrepubliken Korea.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK