Reglering

Fortissio (www.fortissio.com) är ett registrerat varumärke av VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., ett bolag som agerar samråd med Marknaderna i Finansiella Instrumentdirektiv (MiFID) av Europeiska Unionen.

MiFID II erbjuder en harmonisk regulerad omgivning för investeringsservice över hela det Europeiska Ekonomiska Området (EEA).

De huvudsakliga målen av MiFID II Direktiven är att förbättra finansiell öppenhet, öka konkurensen och erbjuda bättre konsumentskydd inom finansiell service.

LICENCER

Hellenic Capital Market Commission (HCMC),


Licensnummer 4/792/20.7.2017.2.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. är registrerat under Grekisk Bolags Lag registrerad till GEMI 122000301000  och agerar under varumärket av Fortissio (www.fortissio.com).


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A är auktoriserat och reglerat under  Hellenic Capital Market Commission (HCMC), under licensnummer. 4/792/20.7.2017.2.


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. agerar i samråd med Marknaderna i Finansiella Instrumentdirektiv (MiFID) av Europeiska Unionen.
MiFID II erbjuder en harmonisk regulerad omgivning för investeringsservice över hela det Europeiska Ekonomiska Området (EEA). De huvudsakliga målen av MiFID II Direktiven är att förbättra finansiell öppenhet, öka konkurensen och erbjuda bättre konsumentskydd inom finansiell service.


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. är medlem av Konsumentskyddsfundet (ICF). ​
Meningen med ICF är att försäkra anspråk från täckta kunder emot ICF medlemmar igenom betalning av kompensation, om de speciella kriterierna uppfylls. Alla icke-professionella investeringsklienter av en ICF medlem som är skyddad av ICF för anspråk emot sådan medlem, som hörrör från den täckta servicen försedd av medlemmen, kan ansöka för kompensation.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. krävs att lämna ut information angående dess kapital, Bolagets riskexponering så väl som att främja marknadsdisciplin.

REGISTRERINGAR

VIE FINANCE AEPEY SA arbetar i enlighet med höga finansiella standarder och har tillstånd att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till Spanien, Sverige, Tjeckien, Polen, Italien, Tyskland, Norge, Finland, Danmark och har en fysisk närvaro i Grekland där det finns huvudkontoret och Tyskland, där det driver en filial.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Registration No. 4730

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, Italien) är tillsynsmyndigheten för den Italienska finansproduktmarknaden. Dess mål är att skydda investerare och dess effektivitet, öppenhet och utveckling av marknaden. CONSOB reglerar provissionen av investeringsservice och aktiviteter, utförandet som måste bibehållas av förmedlarna och finansiella säljsombudsmän vid handel av investerare, principer och kriterias relaterade till organisationen av “Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari” samt av “Organismo dei consulenti finanziari”. Läs mer

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Registration No. 4476

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Spanien) är den agent som ansvarar för övervakning och inspekttion av Spanska Aktiemarknader och aktiviteter av alla verkande i dessa marknader. Den skapades av Lag av Värdepappersmarknad som inrättat genomgående reformer av detta segment för Spanska finanseilla system. Ändamålet av CNMV är att försäkra insynen i den Spanska marknaden och den riktiga formen av priser i dessa samt skydda investerare. CNMV främjar avslöjandet av oense information som krävs för detta ändamål, oavsett förfogande Läs mer

Finansinspektionen (FI)

Finansinspektionen (FI, Sverige) är en finansiell tillsynsmyndighet som övervakar och analyserar trender i Finansiella marknader, bedämmer den Finansiella hälsan av individuella företag. FI övervakar efterlevnad av stadgar, förordningar och andra regler, tillhandahåller övervakning avseende Svensk Insider Act, och investigerar fall av misstänkta brott och manupulation av aktiekurs.


FI utfärdar bestämmelser & riktlinjer utvörderade på om nuvarande lagar behöver ändras. De utfärdar tillåtelser till bolag som önskar erbjuda finansiella services, framtar regler och förordningar för finansiella aktiviteter, övervakar dessa regler och  dess prestansa av riskhantering. FI ansvarar också för övervakande av att företag utger komplett och klar information till konsumenter och ser till att rutiner av sådan information fungerar tillfredsställande. Läs mer

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF, Polen) är den officiella administrationsenheten ansvarande för statens övervakning för den Polska finanmarknaden. KNF utför, bland annat, övervakning av den finansiella marknaden, inklusive bankövervakning, övervakning av den kapitala marknaden, komletterande övervakning av finansiell konglomerat och övervakning av instutitioner för elektroniska medel. Målet av KNF Office är att försäkra stabilitet och säker utveckling av den finansiella marknaden. KNF Office är en oberoende enhet, vars uppgifter är att försöka begränsa överdriven risk i hanterandet av tillsynsenheter, förstärka transparens av den finansiella marknaden och hjälpa marknaden att bygga sin position inom Europa. Läs mer

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registration No.
156350

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Tyskland) är den integrerade övervakningsenheten för Tysklands finansiella marknad.


Det ansvarar för övervakning av kreditinstitutioner, finansiella serviceleverantörer, värdepappersbolag, försäkringsbolag, pansionsfonder (tillsynsenheter) och försäkringshandel. BaFin agerar avgörande och bedömligt för att erhålla de rätta funktionerna, stabilitet och integritet av det Tyska finansiella systemet i en Europeisk och internationell kontext, samt fulländliga dess lagstadgade mandat efter bästa förmåga. Läs mer

Czech National Bank (CNB)


Company ID: 07438907

CNB är centralbanken i Tjeckiska Republiken, övervakande den Tjeckiska finansiella marknaden och den Tjeckiska upplösningsmyndigheten. CNB ä ren del av Europas System av Centralbanker och tillför till uppfyllelse av dess objektiv och uppgifter. Det är också en del av Europas System av Financiell Tillsyn och samarbetar med Europas Systematiska Riskmyndighet och med Europas Övervakningsmyndighet.


TCNB främjar finansiell stabilitet och ser till en förnyftig hantering av de finansiella systemen i Tjeckiska Republiken. De utövar även tillsyn av banksektorn, kapitalmarknaden, försäkringsindustrin, pensionsfonder, kreditunioner, instutitioner för elektroniska medel och byråer förändring, utför transaktioner relaterade till emissioner av statsobligationer och finansiell marknadsinvestering. Läs mer

Finanstilsynet (Norge)

Registreringsnummer: FT00118482

Finanstilsynet är Finansinspektionen i Norge. Finanstilsynet är en oberoende statlig myndighet som bygger på lagar och beslut som utgår från Stortinget (norska parlamentet), regeringen och finansministeriet. Finanstilsynet deltar också i ett omfattande internationellt samarbete. Genom EES-avtalet genomförs EU:s reglering av finansmarknaden i norsk lagstiftning.  Finanstilsynets främsta mål är att främja finansiell stabilitet och väl fungerande marknader.


Finanstilsynet utövar tillsyn över hur institutionerna fungerar på finansmarknaderna, om de är finansiellt sunda och klarar av förändrade ekonomiska förhållanden, och om de har en godtagbar risknivå. Läs mer.

Finanssivalvonta (FIN-FSA) Finland

Finanssivalvonta, eller Finansinspektionen (FIN-FSA, Finland), är myndighet för tillsyn av Finlands finans- och försäkringssektorer. Myndigheten utövar tillsyn över enheter som omfattar banker, försäkrings- och pensionsbolag samt andra företag som är verksamma inom försäkringssektorn, värdepappersföretag, fondbolag och Helsingfors fondbörs. Administrativt sett verkar de i samband med Finlands Bank, men de fattar självständiga beslut i sitt tillsynsarbete.


Huvudsyftet med FIN-FSA-verksamheten är att möjliggöra balanserad verksamhet i kreditinstitut, försäkrings- och pensionsföretag och andra enheter som står under tillsyn på stabila finansmarknader. FIN-FSA:s ytterligare mål är också att skydda de försäkrades rättigheter och främja allmänhetens förtroende för verksamheten på finansmarknaderna.


Vidare ansvarar FIN-FSA för att främja efterlevnaden av god praxis på finansmarknaderna och sprida allmän kunskap om marknaderna. Dessa mål och skyldigheter har inkluderats i lagen om finansinspektionen. Läs mer.

Finanstilsynet, (Danmark)

Finanstilsynet eller den danska finansinspektionen (Danska FSA).  är myndigheten för tillsyn av Danmarks finansiella, försäkringssektorer samt värdepappersmarknader. De övervakar att börsnoterade företag uppfyller sina skyldigheter att offentliggöra intern kunskap och annan relevant information. De utövar tillsyn över börsområdet som även omfattar tillsynen att prospekt offentliggörs när värdepapper erbjuds allmänheten och att prospektmaterial uppfyller alla lagstadgade krav. Slutligen övervakar den danska FSA marknaderna i syfte att ingripa i marknadsmissbruk (insiderhandel och prismanipulation).


Utöver tillsynsverksamhet bistår den danska FSA med att utarbeta finansiell lagstiftning och utfärdar exekutiva order för det finansiella området. Slutligen samlar den danska FSA och förmedlar statistik och nyckeltal för finanssektorn.  Läs mer.

Viktig notering: VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. erbjuder inte service till områdena av USA, Kanada, Belgien eller Iran.

Handel är riskabelt. Du kan förlora ditt kapital. Läs mer

CFD:er är komplexa instrument med hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 84 % av alla investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

WhatsApp
Du kan nu använda WhatsApp för att komma i kontakt med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan hållas ansvarigt för säkerheten eller sekretessen för all information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive att tredje part får tillgång till konversationer, e-postadresser eller andra personuppgifter. För mer information hänvisar vi till vår ansvarsfriskrivning för tredje part.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK